VVE: VOOR EEN GELIJKE START IN GROEP 3 VOOR ALLE KINDEREN!

In gesprek met Inge Keijdener, beleidsadviseur Onderwijs
In gesprek met Inge Keijdener, beleidsadviseur Onderwijsover de VVE-aanpak in de gemeente Meerssen

“VVE staat voor ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’. Het is een preventieprogramma dat landelijk ontwikkeld is om ervoor te zorgen dat alle kinderen in principe een gelijke start kunnen maken in groep 3. De VVE-aanpak is er namelijk op gericht om ontwikkelings-achterstanden bij kinderen te voorkomen of in te halen. En dan met name op het gebied van taal- en spraakontwikkeling in de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar. Want een vroege aanpak van achterstanden in de (taal)ontwikkeling kan een slechte start in groep 3 op de basisschool voorkomen.”

Wat houdt de VVE-aanpak in?

“Om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen in hun eerste levensjaren zo min mogelijk (taal)achterstand opbouwen, kunnen we deze kinderen een speciaal aanbod bieden. Normaal kunnen kinderen twee dagdelen per week gebruik maken van de peuteropvang. Voor kinderen met een VVE-indicatie worden nog twee dagdelen extra vergoed, zodat hun taalontwikkeling zoveel mogelijk gestimuleerd kan worden. Daarom wordt er op VVE-peuteropvanglocaties een methodiek gebruikt die zich hierop richt. En ook in groep 1 en 2 van de basisschool is er vanuit de VVE-aanpak extra aandacht voor de taalontwikkeling.

Voor wie is de VVE-aanpak?

“Ik had het net al even over een ‘VVE-indicatie’. Het is namelijk zo dat het consultatiebureau bekijkt of een kindje in aanmerking komt voor een VVE-indicatie. In sommige gevallen is dit wat duidelijker dan in andere gevallen; zo komen kinderen van ouders voor wie Nederlands niet de moedertaal is, eerder in aanmerking voor een VVE-indicatie. Ditzelfde geldt voor kinderen bij wie er al sprake is van een taalontwikkelingsachterstand.

Maar ook een laag taalniveau van ouders kan een reden zijn om een kind preventief wat extra begeleiding te bieden in de taalontwikkeling. Of als er veel stress is (geweest) in de thuissituatie. Dit doen we omdat we weten dat langdurige blootstelling aan stress een negatief effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen. Dus ook dat soort factoren worden meegenomen in de afweging die de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van GGD Zuid Limburg maken om te bepalen of een kind in aanmerking komt voor het VVE-programma.”

De VVE-aanpak in Meerssen

“Elke gemeente is verplicht een VVE-programma aan te bieden. Waarbij er ruimte is om daar op een eigen manier invulling aan te geven. In Meerssen mogen de partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het VVE-programma zelf een plan indienen. Op basis daarvan verdelen we het geld dat we jaarlijks krijgen voor het organiseren van de VVE-aanpak vanuit het Rijk. En dat heeft heel goed uitgepakt. Want wat we zien, is dat alle betrokken partijen in Meerssen zijn gaan samenwerken om tot een goed plan te komen, dat ook door iedereen gedragen wordt!”

Goede Overgang

“Als gemeente vinden we het ook heel belangrijk dat de overgang tussen peuteropvang (of kinderdagverblijf) en de basisschool zo soepel mogelijk verloopt. Dit vraagt om een goede afstemming tussen deze organisaties. Zodat wat er gebeurt in het kader van de VVE-aanpak binnen de voorschoolse opvang, zoveel mogelijk doorloopt in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Want ook daar krijgen kinderen met een VVE-indicatie extra aandacht op het gebied van taal.”

In bijna elke dorpskern VVE-aanbod

“Tot eind 2017 hadden we alleen in Meerssen en Bunde VVE-locaties. Maar omdat we merkten dat we daarmee niet alle kinderen konden bedienen, zijn ook de peuteropvang-locaties in Rothem en Ulestraten VVE-locaties geworden. Daarnaast is er in Meerssen ook één kinderopvanglocatie met VVE-aanpak; Twiedel Diedel van MIK. Dit betekent dat de medewerkers getraind zijn om de methode ‘Speelplezier’ te gebruiken. Ook is er vanuit het VVE-programma meer aandacht voor ouderbetrokkenheid.”

Buiten de muren…

“Want de ontwikkeling van taal speelt zich natuurlijk niet alleen maar af binnen de muren van de peuteropvang of school…”, vervolgt Inge haar verhaal. Daarom worden de ouders van kinderen met een VVE-indicatie zoveel mogelijk betrokken bij het traject. Door bijvoorbeeld regelmatig ouderavonden te organiseren over bepaalde thema’s. Maar ook met opdrachten voor thuis! Want we gaan er natuurlijk vanuit dat ouders het beste willen voor hun kind en ook bereid zijn om daar hun steentje aan bij te dragen!”

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over de VVE-aanpak in Meerssen? Neem dan contact op met Inge Keijdener via 14 043 ‘Meerssen’.

MEER INFORMATIE