THEMIS: EEN METHODIEK OM KLOVEN TE OVERBRUGGEN!

Gastbijdrage van Christa Nieuwboer
Gastbijdrage van Christa NieuwboerOnderzoeker Methodisch handelen Jeugd en Opvoeding

Christa Nieuwboer, Onderzoeker Methodisch handelen Jeugd en Opvoeding, nam onlangs contact op met het CJG043 met het verzoek onderstaande informatie over de methodiek Themis onder de aandacht te brengen bij de jeugdprofessionals in onze regio. Deze methodiek richt zich op een betere participatie door migranten en laaggeletterden. In dit artikel lees je er meer over!

Kloven overbruggen

Professionals in het sociaal domein komen regelmatig in aanraking met cliënten die een grote kloof ervaren met de rest van de samenleving. Denk aan Nederlandse burgers, migranten en statushouders die ‘kwetsbaar’ en ‘moeilijk bereikbaar’ zijn. Die vastlopen in taalcursussen of daar niet eens aan beginnen, omdat ze nooit hebben ‘leren leren’. En die steeds meer geïsoleerd raken, gefrustreerd zijn en zich gestrest voelen. Met alle gevolgen van dien… Helaas is de kloof die deze mensen hebben met de samenleving vaak ook merkbaar in de hulp- en dienstverlening. Je wil deze mensen graag begeleiden naar een actievere participatie en een beter leven. Maar waar te beginnen?

>> Lees Ook: Effectief Communiceren met Migrantenouders

De methodiek Themis biedt antwoorden!

Themis is een participatieve methode die zich richt op het verwerven van empowerment en op de actieve participatie van niet- of nauwelijks geschoolde burgers in een achterstandspositie. De belevingswereld van de deelnemers geldt daarbij als uitgangspunt.

Sinds 2001 is Themis vooral uitgevoerd met vrouwen met een migrantenafkomst, die nauwelijks onderwijs genoten hebben. Gevraagd naar de belemmeringen voor een actieve deelname aan de samenleving gaf groep na groep aan het vooral te willen hebben over zelfvertrouwen, gezondheid, sociale omgang en opvoeding. Dat zijn dan ook de basisthema’s geworden die zijn uitgewerkt in lesmodules. Maar een groep kan ook aangeven dat het hen vooral gaat om bijvoorbeeld geld en schulden, of toeleiding naar werk.

Het einddoel is altijd: hoe kan ik zo actief mogelijk deelnemen aan de samenleving? Dat betekent ook dat aan elk thema ook het leren van de Nederlandse taal wordt gekoppeld. De taal om met de huisarts en leerkracht te kunnen praten; de taal om beleefd met anderen om te gaan; de taal om goed te kunnen winkelen.

Hoe werkt Themis?

Themis biedt een samenhangend modulair programma, dat zich richt op het leerproces van de deelnemer. Het leerproces dat nodig is om de vaak noodzakelijke overbrugging naar inburgeringscursussen en naar actieve participatie (pre-inburgering en maatschappelijke begeleiding) te kunnen realiseren.

De vijf basismodulen van Themis omvatten:

  1. Kennismaking: creëren van een veilige en optimale leersituatie, bewustwording van de eigen leerbehoeften;
  2. Roddel: bewustwording van de oorzaken en effecten van roddel, versterken van wederzijds vertrouwen;
  3. Gezondheid: ontwikkelen van kennis en bewustwording over preventieve en curatieve gezondheidskwesties, inclusief psychosomatiek;
  4. Zelfzorg: versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen, bewustwording van de eigen mogelijkheden tot participatie, aanleren van effectieve communicatie. Expliciete aandacht voor het effectief omgaan met conflicten, met name binnen de eigen familie (echtgenoot, schoonmoeder);
  5. Opvoeding: bewustwording over moderne en democratische opvoedingsmethoden: internaliseren van effectieve kennis, vaardigheden en houdingen.

Ervaring leert dat zo’n leerproces gemiddeld een jaar duurt. In dat jaar komt de groep 2-3 keer per week bij elkaar onder leiding van een sociaal-agogische beroepskracht. Het is een behoorlijke investering, maar omdat het een groep betreft, komt dit uiteindelijk neer op ongeveer € 1.750,- per deelnemer, afhankelijk van keuzes die gemaakt worden.

Wat levert de methodiek Themis op?

Deelnemers, die eerder vastliepen in taal- en inburgeringscursussen, gaven tijdens de cursus aan eindelijk succeservaringen te hebben. Voorheen zaten zij thuis en spraken zij met niemand. Zo hadden ze veel stressklachten en waren gedeprimeerd door alle spanningen. Soms voelden zij zich ook angstig of waardeloos. Tijdens de cursus leerden zij boodschappen doen, de bus nemen, een oudergesprek op school te voeren, aan de huisarts uit te leggen wat de klachten zijn en nog veel meer. De meesten kunnen na deze cursus voor het eerst wél meekomen in een taalcursus of vrijwilligerswerk gaan doen. Bij de Themis methodiek gaat het dus om het functioneren in de eigen omgeving, waarbij zelfvertrouwen, communicatie en gesproken taal fundamenteel zijn.

>> Lees Ook: Vluchtelingenkinderen met Trauma

Wil jij je bekwamen in de Themis methodiek?

Themis biedt sociaal-agogische beroepskrachten een training om deze methodiek te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden dan gratis alle ontwikkelde modules beschikbaar gesteld. De training levert 17 SKJ-registerpunten op. Beroepskrachten leren daarbij om participatief te werken, open gesprekken te begeleiden, reflectie aan te moedigen, emoties op te vangen, standpunten en ervaringen op te roepen, nieuwe perspectieven toe te voegen. De begeleider ontwikkelt een grote sensitiviteit, flexibiliteit en heeft een onderzoekende en positieve grondhouding.

Meer informatie?

Kijk op www.themis-participatie.nl.

MEER INFORMATIE